Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 21.12.2021

Kultalyhty verkkokauppa

1. Rekisterinpitäjä Nimi:Kultalyhty (y-tunnus: 1845269-7)  Sähköposti:kultalyhtyverkkokauppa@gmail.com Puhelin: 040-8225170

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt Nimi: Eeva Kunnas

3. Rekisterin nimi: Kultalyhty Verkkokauppa

4. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä käsitellään – henkilötietoja – tuotetilauksia

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja – nimi – puhelinnumero – sähköpostiosoite – osoitetiedot

Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

5. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterin pito perustuu

– henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohtaan liittyen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen sekä 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen.

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

  • Tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja tietoja henkilötietoineen säilytetään niin kauan, kunnes henkilö poistaa tietonsa tai pyytää niitä poistettavaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti: • henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä, Tietoja voidaan luovuttaa kirjallisena tai sähköpostilla.

7. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastus- ja oikaisuoikeus Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat järjestelmään tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Kielto-oikeus ja suostumus Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön

8. Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

9. Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

10. Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet: Tarkistusoikeus, Oikaisuoikeus, Oikeus peruuttaa suostumus, Poisto-oikeus

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Kyltalyhdyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Sähköisesti tallennetut tiedot Käyttäjällä on omat tunnukset järjestelmään kirjautumiseen. Käyttäjän pääsyä asiakastietoihin hallitaan käyttöoikeuksin ja toiminnoista pidetään lokitiedostoa. Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu SSL suojauksella. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

12. Tietojärjestelmän julkinen osoite Järjestelmän julkinen osoite on https://www.kultalyhty.fi